Zorgen over een kind?

De eerstelijns jeugd- en opvoedhulp wordt verzorgd door de buurt- of wijkteams in de gemeenten. Via de gemeentepagina's kun je de contactgegevens vinden. Bij ernstige zorgen over de veiligheid of ontwikkeling van een kind kun je in de regio op drie verschillende plekken terecht voor advies en/of ondersteuning: 

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Veilig Thuis is het centrale meldpunt voor alle meldingen, zorgsignalen en adviesvragen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Zowel burgers als professionals kunnen hun zorgen rondom kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis. De hulpverleners van Veilig Thuis zetten zich in om het geweld thuis te stoppen. Veilig Thuis adviseert en motiveert melders voor hulp, bekijkt welke professionele hulp nodig is en kan die ook in gang zetten. Veilig Thuis is 24 uur per dag bereikbaar via 0800 2000. Kijk voor meer informatie op de website Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Jeugdbeschermingsplein
Het jeugdbeschermingsplein is een samenwerkingsverband van organisaties op het terrein van jeugd die bijeenkomen onder verantwoordelijkheid en voorzitterschap van de gemeente. Hulpverleners van het wijkteam en andere professionals, bijvoorbeeld vanuit het onderwijs kunnen melden op het jeugdbeschermingsplein als ze ernstige zorgen hebben over de ontwikkeling en/of fysieke veiligheid van kinderen in de leeftijd van 0 – 18 jaar, waarbij casusregie vanuit een vrijwillig kader niet (meer) toereikend is en/of ouders de noodzakelijke hulp niet aanvaarden. Een vaste kern van deskundigen komt meerdere malen per week bij elkaar om bin­nengekomen meldingen te bespreken: welke aanpak is nodig, wie moet er in het jeugdbescher­mingsteam zitten en wie neemt de regie over dat team op zich. Ouders zijn op de hoogte van de melding op het jeugdbeschermingsplein. Melden kan via een meldingsformu­lier dat verkrijgbaar is bij het jeugdbeschermingsplein in de gemeente.

Crisisinterventieteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
Het crisisinterventieteam kan met spoed de noodzakelijke hulp inzetten voor kinderen in acute nood. Ouders, kinderen en professionals kunnen rechtstreeks contact opnemen met het crisisinterventieteam. Als professionals melden, zijn ouders daarvan op de hoogte. Het crisisinterventieteam verzorgt buiten kantooruren de 24-uurs bereikbaarheid voor Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Veilig Thuis, het CJG en diverse andere partijen. Het crisisinterventieteam is 24 uur per dag bereikbaar via 010 23 30 000.