Als je hulp krijgt

We willen je (gezin) zo goed mogelijk helpen. Wat je van ons mag verwachten, wat je rechten en plichten zijn en hoe je je mening kunt geven, lees je op deze pagina. 

Bij de start van de hulp krijg je een contactpersoon (coach) van FlexusJeugdplein. Hij/zij is een geregistreerde jeugdzorgwerker en je vaste aanspreekpunt waarbij je met al je vragen en problemen terecht kunt. Je coach kan je bij veel problemen zelf adviseren en ondersteunen. Als er hulp nodig is die de coach zelf niet kan bieden, helpt hij/zij om die hulp te regelen. Ook dan blijft de coach betrokken en kun je met vragen en problemen bij hem/haar terecht.

Aan de ondersteuning van FlexusJeugdplein zijn geen kosten verbonden,

Op basis van de hulpvraag en in overleg met de betrokkenen* maakt de coach een hulpverleningsplan. Hierin staan de doelen en het plan van aanpak verwoord in heldere afspraken. 

De ondersteuning van de coach is in ieder geval gericht op het versterken van vaardigheden. Dat doen jullie als het even kan bij je thuis, op school of in de buurt. Wat je zelf kunt, neemt de coach niet over. De bedoeling is dat je vooral zelf aan de slag gaat, steeds meer dingen zelf doet en daarna zonder de hulp van de coach verder kunt. Soms vraagt de coach mensen uit je omgeving om daarbij te helpen, bijvoorbeeld familie, vrienden, een leraar of iemand van de (sport)vereniging waar je lid van bent. 

Als het nodig is, kunnen we jeugdigen (tijdelijk) begeleiden in één van onze woonvoorzieningen, of opvangen in een pleeggezin. Waar mogelijk werken we dan aan terugkeer naar huis, of naar zelfstandigheid. 

* De ondersteuning van de coach richt zich vaak op zowel de ouders als de kinderen, zodat jullie met elkaar de situatie kunt verbeteren.

Om je goed te kunnen helpen, verzamelt en bewaart je coach je persoonlijke gegevens in een dossier. In dit dossier zijn o.a. je naam, adres en geboortedatum opgenomen, maar bijvoorbeeld ook verslagen van gesprekken en het plan van aanpak. Je coach gaat heel zorgvuldig met deze informatie om. Als hij/zij informatie over jou uitwisselt met andere mensen of organisaties doet hij/zij dat in overleg met jou. 
Meer informatie
Met jouw inbreng kan de coach de hulp nog beter afstemmen op wat je nodig hebt en belangrijk vindt. Laat daarom van je horen als je vragen hebt, of het ergens niet mee eens bent. Of het nu gaat om de begeleiding, je doelen of het plan van aanpak: je kunt altijd meepraten en meedenken. Je coach staat open voor je mening.  

Om een goed beeld te krijgen van wat jongeren en ouders van de hulpverlening van FlexusJeugdplein vinden, vragen we aan het eind van de hulpverlening om een vragenlijst in te vullen. Je kunt ook tussentijds of na afloop van de hulp meedenken en je mening geven over onze dienstverlening. De belangrijkste resultaten en verbeteracties delen we met onze medewerkers en worden opgenomen in ons jaarverslag.

Als je ontevreden bent over de hulpverlening en een gesprek niet tot het gewenste resultaat leidt, of als het probleem te ernstig is, kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie of het tuchtcollege.
Als je hulp krijgt, kun je voor informatie en advies over de jeugdzorg een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht met vragen over je rechten en plichten, als je ergens boos over bent, of iets vertrouwelijk wilt bespreken. De vertrouwenspersoon luistert naar je, geeft antwoord op vragen en helpt bij het oplossen van een probleem of klacht. Meer informatie en contactgegevens vertrouwenspersoon.
De veiligheid van kinderen en jongeren staat bij ons voorop. Als je thuis, of anderszins, te maken hebt met huiselijk geweld of mishandeling, blijf daar dan niet alleen mee zitten. Vertel het aan je coach. Deze neemt je verhaal serieus en zal in overleg met jou een oplossing zoeken. Onder mishandeling verstaan we: verwaarlozing, lichamelijk of psychisch geweld, ongewenste intimiteiten of (seksueel) misbruik. Ook als het een eenmalig incident was, is het belangrijk erover te praten.  

Als je wilt spreken over het gedrag van een medewerker van FlexusJeugdplein, of iets wat is gebeurd in een woonvoorziening van FlexusJeugdplein, kun je ook contact opnemen met de leidinggevende van de medewerker of de onafhankelijke vertrouwenspersoon